Volwassenen

Wat bieden wij?

De therapie kan aangeboden worden bij ons in de praktijk maar in overleg is therapie aan huis ook mogelijk.

Als ambulante hulpverlening bieden wij :

Hoe kan je een afspraak maken?

Je kan consulteren na een telefonische afspraak. Je hoeft telefonisch weinig of geen uitleg over het probleem te geven. In een eerste gesprek, wat het 'intake-gesprek' wordt genoemd, gaan we na met welk probleem je te kampen hebt en proberen we de belangrijkste factoren hierin te bevragen.

Soms is het nodig dat wij een andere collega of dienst voorstellen, of dat wij op team over het dossier overleggen om de best aangewezen hulp te kunnen voorstellen ; inhoudelijk overleg over het dossier gebeurt enkel met het akkoord van de patiënt/cliënt.

Wie is psycholoog?

Een psycholoog is iemand die minstens vijf jaar universitair onderwijs volgde en daarmee het diploma master in de klinische psychologie behaalde.

Een psycholoog dient zich tevens te registreren bij de psychologencommissie, een instantie waar wordt nagegaan of aan de opleidingseisen werd voldaan, of het licentiaatsdiploma werd behaald. Een psycholoog die door de commissie werd goedgekeurd mag de titel van psycholoog dragen en krijgt een registratie- of erkenningsnummer. Als u wil weten of iemand die zich uitgeeft voor psycholoog, ook erkend is en dus die titel mag dragen, kan je dit zelf nagaan op de site van de psychologencommissie: www.psychologencommissie.be. Je hoeft enkel de naam van de psycholoog in kwestie in te voeren. Als je niet in de mogelijkheid bent het internet te raadplegen kan je ook gewoon het registratienummer vragen, heel wat psychologen vermelden spontaan dit nummer.

Daarnaast is het ook belangrijk te weten dat er regels bestaan voor wat een psycholoog mag en kan. Psychologen werden daarvoor verzocht een deontologische code te ondertekenen, dit is het geheel van alle regels waar psychologen zich aan dienen te houden (b.v. een psycholoog moet zich aan het beroepsgeheim houden, een psycholoog mag geen sociale omgang hebben met patiënten buiten de therapie…). Als je deze deontologische code zelf wil raadplegen kan je dit nalezen op de website van de Belgische Federatie van Psychologen: www.bfp-fbp.be.

Wat doet een psycholoog?

Op eigen initiatief of op advies van een arts kan je ons consulteren voor psychologische problemen of psychosomatische klachten. Een psycholoog geeft informatie om psychologische problemen te voorkomen, een psycholoog onderzoekt psychologische problemen en stelt een diagnose, geeft informatie en/of advies over therapiemogelijkheden en behandelt of begeleidt. Het behandelen van psychologische problemen wordt ‘psychotherapie' genoemd.

Onder psychische of psychologische problemen vallen heel wat klachten die we hier onmogelijk allemaal kunnen opsommen, we benadrukken dus dat je eventueel met een probleem kampt die je niet in de lijst terugvindt. In de voorbeelden die we hier opgeven zal je merken dat je een psycholoog kan raadplegen zowel voor dagdagelijkse problemen als voor ernstig psychisch lijden.

We geven een uitgebreide lijst met voorbeelden van klachten of problemen : angst of paniekaanvallen, neerslachtigheid, gedragsproblemen, communicatieproblemen, opvoedingsproblemen, relationele moeilijkheden, eetproblemen (b.v. emotioneel eten, gebrek aan eetlust mogelijks samenhangend met psychische problemen, weigering van voedsel bij kinderen…), gebrek aan assertiviteit (voor jezelf opkomen, eigen mening geven, grenzen stellen) en zelfvertrouwen (minderwaardigheidsgevoelens, negatief zelfbeeld), woede-aanvallen, problematisch perfektionisme, jaloersheid, problemen in kader van onderwijs (b.v. studiekeuze, leermoeilijkheden eventueel gelinkt aan psychisch lijden), pesterijen op werk of op school, ongewenste intimiteiten op werk of op school, job(her)oriëntatie, traumaverwerking, rouw, aandachts- en concentratieproblemen, ADD, ADHD, emotionele problemen voor of na een bevalling, relationele moeilijkheden na een bevalling, problemen met een huilbaby…
Op psychopathologisch vlak geven we eveneens een lijst met een aantal voorbeelden waarvoor je bij ons terecht kan : depressie, pre- en postnatale depressie, zelfmoordgedachten, psychisch lijden na een traumatische ervaring, dwanghandelingen en/of dwanggedachten, eetstoornissen (anorexia nervosa, boulemia nervosa), fobie, angst- of paniekstoornis, automutilatie (zelfverminking)...
Uiteraard kan het voorkomen dat je psychisch lijden ervaart zonder het probleem precies te kunnen benoemen of te kunnen zeggen waar het mee te maken heeft, ook dan is het de bedoeling samen met de psycholoog of psychotherapeut het psychisch lijden te exploreren en bespreekbaar te maken.

Verschil psycholoog - psychotherapeut - psychiater?

Hierboven kon je reeds lezen wie psycholoog is en wat een psycholoog doet. Gezien nogal wat verwarring heerst met twee andere vrije beroepen uit de geestelijke gezondheidszorg, geven we hier ook een korte omschrijving van wie het beroep van psychiater uitoefent en wie psychotherapeut is.

Een psychiater is iemand die in eerste instantie geneeskunde studeerde en daarna specialiseerde in psychiatrie, het medische luik van de behandeling van psychopathologie behoort dus tot het werkgebied van de psychiater ; eventueel specialiseerde hij ook in de psychotherapie en behandelt hij ook op psychotherapeutisch vlak.

Het is belangrijk hier op te merken dat een psycholoog in België (in tegenstelling tot een aantal andere landen) dus geen medicatie voorschrijft, een psychiater wel. Een psycholoog heeft en dient vanuit zijn opleiding wel passieve kennis te hebben van psychofarmaca (geneesmiddelen voor psychische aandoeningen).

Een psychotherapeut kan zowel een psychiater als een psycholoog zijn die zich verder specialiseerde in de psychotherapie. Voor een psycholoog houdt dit een verdere universitaire opleiding van twee of drie jaar met supervisie en eventueel leertherapie in ; daarmee bekomt men het diploma van ‘gespecialiseerde in de psychotherapie'.

Helaas kan iemand die zich uitgeeft voor psychotherapeut ook nog altijd iemand zijn zonder opleiding, daar de titel van psychotherapeut nog niet wordt beschermd, dit betekent dat iedereen die titel ook zomaar mag gebruiken. U weet dus op dat vlak niet bij wie u terecht komt, het is dan ook belangrijk dit na te vragen.

Wie kan bij een psycholoog terecht?

Iedereen kan bij een psycholoog terecht, het is mogelijk dat je verwezen wordt door een arts maar je kan op eigen initiatief, zonder voorschrift van een arts consulteren.

Psychologen specifiëren welke doelgroep bij hen terecht kan, naargelang hun opleiding of specialisatie

In onze praktijk bieden wij hulpverlening voor zowel baby's, kinderen, volwassenen (individueel, koppels of gezinnen).

Terugbetalingsmogelijkheden
Prestaties van psychologen worden momenteel nog niet terugbetaald door het RIZIV. Er zijn wel mutualiteiten die in tegemoetkoming voorzien. De regelgeving is zeer verschillend van mutualiteit tot mutualiteit. Zelfs tussen de afdelingen van dezelfde mutualiteit kunnen er grote verschillen zijn. Dit heeft te maken met de zorg waarvoor terugbetaling wordt voorzien, de kwalificaties van de zorgverlener, de voorwaarden inzake doorverwijzing, de leeftijd van de patiënt, de duur en het bedrag van de terugbetaling.
Een overzicht vindt u hier: https://www.bfp-fbp.be/terugbe...

Het is zeker aangewezen om bij uw eigen mutualiteit na te gaan welke tegemoetkomingen bestaan.

Studenten kunnen bij de sociale dienst van een hoge school of universiteit navragen of zij in aanmerking komen voor terugbetaling psychotherapie. Voor volwassenen is er bij sommige werkgevers mogelijkheid van terugbetaling (bijvoorbeeld : sociaal fonds van het bedrijf).