Teamwerking

Wij zijn een groep van zelfstandige psychologen, werkzaam in een privépraktijk (Voor alle duidelijkheid : de therapieën of begeleidingen zijn niet noodzakelijk in groep).
Naast het feit dat wij als zelfstandig psycholoog individueel autonoom werken betekent het aspect "groep" dat wij een vorm van interne samenwerking voorzien. Deze samenwerking omvat het intercollegiaal overleg op zich waarin de verschillende meningen over een dossier aan bod komen ; bij een nieuw dossier volgt hieruit de meest aangewezen keuze voor een bepaalde psycholoog bij wie een therapie of begeleiding kan gestart worden (naargelang problematiek, ervaring of theoretisch therapeutische argumenten...) en vormt dit een belangrijke bijdrage in het diagnostisch onderzoek, bij een lopend dossier kunnen andere invalshoeken of nieuwe gezichtspunten een meerwaarde bieden aan een lopend therapeutisch proces. Daarnaast betekent het aspect 'groep' dat indien nodig of gewenst verschillende leden van eenzelfde gezin (bijvoorbeeld beide partners, een kind en de ouders, twee kinderen van eenzelfde gezin) een therapie kunnen starten, zij het elk bij een afzonderlijke psycholoog ( dit is de gebruikelijke gang van zaken omwille van het belang van een vertrouwensrelatie). Hier kan de meerwaarde betekenen dat met het akkoord van de patiënten in team overlegd wordt over de verschillende dossiers zodat op dezelfde golflengte gewerkt wordt of dat een aantal gezamelijke doelstellingen kunnen worden nagestreefd. In sommige gevallen wordt ook een gesprek voorgesteld met de verschillende gezinsleden, dit samen met beide psychologen.

In het geval van een minderjarig kind of kinderen wordt deze manier van werken steeds toegepast gezien ouders het recht hebben op informatie. Dit betekent concreet dat wanneer een minderjarig kind een therapie start bij ons, er ook gesprekken (meestal met een lagere frequentie) voorzien worden voor de ouders, zij het mogelijks bij een afzonderlijke psycholoog. Zoals reeds vermeld is dit op therapeutisch vlak in sommige gevallen noodzakelijk om het kind de kans te geven een vertrouwensband met de psycholoog op te bouwen. Het overleg tussen beide psychologen vormt hier een belangrijk aspect in het werken met zowel het kind als de ouders.

Hoewel ouders het recht hebben op informatie wordt voor adolescenten op voorhand met hen besproken welke gegevens kunnen overgemaakt worden aan de ouders. Dit is belangrijk om de vertrouwensrelatie en het therapeutisch proces niet te schaden.

Interne samenwerking

Interne samenwerking in de praktijk betreft in hoofdzaak het intervisie-aspect :

  • overleg psychodiagnostiek,
  • overleg lopende therapieën of begeleidingen,
  • overleg koppels en gezinnen (b.v. wanneer verschillende gezinsleden bij afzonderlijke psychologen op de raadpleging komen) en
  • overleg koppels en gezinnen (b.v. wanneer verschillende gezinsleden bij afzonderlijke psychologen op de raadpleging komen) en
  • bespreking van nieuwe aanmeldingen.


Bij dit laatste is het belangrijk te vermelden dat bij verwijzingen op naam, patiënten steeds in eerste instantie gezien worden door de psycholoog in kwestie ; in een aantal gevallen blijkt het na intern overleg aangewezen dat een collega psycholoog (interne verwijzing) de therapie op zich zou nemen ; wij houden ons eraan dit steeds te melden (met motivering) aan de verwijzende arts, collega of dienst. In een aantal gevallen vereist de problematiek een externe doorverwijzing, ook dan brengen wij de verwijzende arts, collega of dienst hiervan op de hoogte.

Externe samenwerking

Op vlak van externe samenwerking voorzien wij met het akkoord van de patiënt regelmatige telefonische of schriftelijke feedback naar of overleg met (doorverwijzende) artsen, collega's of diensten.

Daarnaast zijn wij actief in een lokale intervisie-groep en psychologenkring.